WIJ BLIJVEN BEREIKBAAR TIJDENS DE WEGENWERKEN AAN DE LIERSEBAAN

VANAF 27 MEI TEM EINDE AUGUSTUS GELIEVE HIERMEE REKENING TE HOUDEN

Grote voorraad 

Importeur en distributeur van Raimondi & Montolit  

Eigen Onderhoudsservice 

Algemene Voorwaarden

ARTIKEL 1: ALGEMEEN

Onverminderd de toepassing van eventuele bijzondere voorwaarden die zijn opgenomen in een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op al onze verkopen en leveringen. Door het plaatsen van een bestelling verklaart de klant er kennis van te hebben genomen en deze voorwaarden integraal te aanvaarden. Door de aanvaarding van deze algemene voorwaarden verzaakt klant volledig en uitdrukkelijk aan de toepassing van zijn eigen algemene (aankoop)voorwaarden.

 

ARTIKEL 2: CONTRACT EN PRIJS

2.1 Alle onze aanbiedingen zijn vrijblijvend en binden als zodanig niet. Orders van een klant binden ons evenmin. Er komt slechts een overeenkomst tot stand door het toesturen van een elektronische- of schriftelijke orderbevestiging.

Vertegenwoordigers, verkopers of meer in het algemeen werknemers kunnen ons zonder een bijzondere machtiging niet rechtsgeldig verbinden.

 

2.2 De te factureren prijs is onder voorbehoud van prijswijzigingen, modelwijzigingen en vergissingen. We behouden evenwel het recht voor om de prijs te verhogen indien één of meerdere kostprijsfactoren, met inbegrip van doch niet uitsluitend de prijs van de producent, de prijzen van de grondstoffen, energie en de loonkost, een verhoging ondergaan. De opgegeven prijzen zijn exclusief BTW.

De op het ogenblik van de orderbevestiging vermelde prijs is onder voorbehoud van prijswijzigingen, modelwijzigingen en vergissingen. We behouden evenwel het recht voor om de prijs te verhogen indien één of meerdere kostprijsfactoren, met inbegrip van doch niet uitsluitend de prijs van de producent, de prijzen van de grondstoffen, energie en de loonkost, een verhoging ondergaan.

Ingeval van balie-verkoop is de te factureren prijs deze die vermeld staat op de leveringsbon.

 

ARTIKEL 3: LEVERINGEN

3.1 Wij leveren de goederen ex magazijn. De klant dient de door hem aangekochte goederen aldus af te halen in ons magazijn en dit op het tussen de partijen overeengekomen tijdstip. De klant is op dat ogenblik verplicht om de goederen in ontvangst te nemen en dient de leveringsbon af te tekenen voor ontvangst.

Indien de klant in gebreke blijft om het bestelde op de afgesproken dag in ontvangst te nemen, hebben wij het recht om de goederen voor rekening en op risico en kosten van de klant op te slaan. Na een periode van 4 weken te rekenen vanaf de vooropgestelde levering/afhaling zijn wij gerechtigd de goederen aan een derde door te verkopen. In dat geval dient de klant ons schadeloos te stellen voor de eventueel lagere verkoopprijs en de extra kosten die wij wegens het verzuim van de klant hebben moeten maken.

Tevens, indien de goederen niet aan derde kunnen verkocht worden, worden er stallingskosten aangerekend vanaf 4 weken + 1 dag na het niet afhalen van de goederen op de afgesproken dag van ontvangst. Deze bedragen € 5.55 ex BTW/getelde dag tem de dag van afhaling en betaling van de totaal openstaande som + stallingskosten.

 

3.2 Indien is overeengekomen dat de goederen door onze zorgen worden geleverd op een andere plaats, dan zullen de goederen geleverd en gelost worden aan de voet van de vrachtwagen, tenzij voordien anders schriftelijk overeengekomen. Op het moment van de levering dient de klant de leveringsbon af te tekenen voor ontvangst.

Voor deze levering zullen transportkosten in rekening worden gebracht. Deze kosten worden eveneens op de orderbevestiging vermeld en aangerekend in de factuur, tenzij voordien anders schriftelijk overeengekomen.

Indien de klant minder dan 24 uur vóór de afgesproken datum de levering uitstelt, zullen alle daaraan verbonden kosten {zoals afladen en herladen van de vrachtwagen, chauffeur zonder werk, enz.) aangerekend worden, met een minimum van 125,00 EUR + 21 % BTW.

Indien een leveringstermijn werd overeengekomen, zal deze voor ons slechts indicatief en niet bindend zijn. Het niet tijdig leveren kan derhalve in geen geval aanleiding geven tot enige schadevergoeding of tot een recht de overeenkomst te ontbinden. In dat geval of indien de goederen met gebreken werden geleverd, kan de klant zich evenmin op onze kosten elders bevoorraden. De toepassing van de artikel 1143en1144 B.W wordt derhalve uitdrukkelijk uitgesloten.

 

3.3 De geleverde goederen worden niet teruggenomen noch geruild, tenzij met onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming en dit op kosten en risico van de klant.

De klant is verantwoordelijk voor de door hem bestelde hoeveelheden zodat, indien later zou blijken dat de hoeveelheid te veel of te weinig is, dit nooit aanleiding zal kunnen geven tot enige reclamatie van de klant.

 

3.4 Wij behouden ons het recht voor om de goederen in gedeeltelijke leveringen te bezorgen. Een deellevering zal afzonderlijk kunnen worden gefactureerd. De gedeeltelijke levering van een bestelling kan in geen geval de weigering tot betaling van de reeds geleverde goederen rechtvaardigen.

 

3.5 Indien de goederen worden geleverd op paletten of containers of andere hulpmiddelen bij het transport die niet bestemd zijn voor een eenmalig gebruik, blijven deze ons eigendom. Deze hulpmiddelen zullen door de klant binnen een termijn van uiterlijk 10 dagen na de levering terug worden bezorgd in ons magazijn. Voor deze hulpmiddelen zal steeds een waarborg aangerekend worden en indien ze tijdig en onbeschadigd werden terugbezorgd zal er een creditnota opgesteld worden.

De klant mag deze hulpmiddelen niet aan derden ter beschikking stellen en of voor andere doeleinden aanwenden dan deze waarvoor ze zijn bestemd.

 

3.6 De klant verbindt zien er toe onmiddellijk na ontvangst van de goederen te onderzoeken of de kwaliteit en/of kwantiteit van de geleverde goederen overeenstemt met wat is overeengekomen. Klachten in verband met niet-conformiteit en eventuele zichtbare gebreken dienen op de leveringsbon te worden vermeld of ons uiterlijk binnen een termijn van 8 werkdagen schriftelijk, met aangetekend schrijven of per e-mail, te worden gemeld. De klant moet in dat geval de gebreken op duidelijke en gedetailleerde wijze omschrijven. Het gebruik door de klant van de door ons geleverde goederen impliceert de onherroepelijke aanvaarding ervan.

 

3.7 Onze aansprakelijkheid voor eventuele verborgen gebreken is beperkt tot gebreken die zich manifesteren binnen 1 maand na de levering van de goederen. Alle klachten op grond van verborgen gebreken moeten, op straffe van verval, onmiddellijk, uiterlijk 8 werkdagen na de ontdekking ervan, schriftelijk, met aangetekend brief of per e-mail door de klant aan ons worden meegedeeld. De gebreken moeten duidelijk en nauwkeurig worden medegedeeld.

De rechtsvordering voor verborgen gebreken zal binnen een korte termijn, uiterlijk 3 maanden na de ontdekking van het verborgen gebrek, moeten ingesteld worden en dit op straffe van verval.

De bewijslast van de tijdigheid rust bij de klant.

 

3.8 Onze aansprakelijkheid is voor zowel zichtbare gebreken en niet-conformiteit als voor onzichtbare gebreken beperkt tot de levering van vervangingsgoederen conform de oorspronkelijk overeengekomen leverings- en verkoopsvoorwaarden of tot vergoeding van de verkoopprijs en dit naar onze keuze. Wij zijn tot geen andere schadevergoeding gehouden.

Wij zullen, behalve in geval van bedrog of opzettelijke fout, t.o.v. de klant dan ook nooit aansprakelijk zijn om immateriële, indirecte of gevolgschade met inbegrip van doch niet beperkt tot winstderving, omzetverlies, inkomstenderving, productiebeperkingen, administratie- of personeelskosten, verlies van klanten of vorderingen van derden te ver­ goeden.

 

ARTIKEL 4: EIGENDOMSVOORBEHOUD

4.1 De eigendom van de door ons verkochte goederen zal pas op de klant worden overgedragen op het ogenblik van de volledige voldoening door de klant van de door hem verschuldigde sommen, dus zowel de prijs van de verkochte goederen verhoogd met de BTW, de eventuele bijkomende taksen en kosten, intresten en eventuele schadevergoedingen.

De risico's van de beschadiging, het verlies of de vernietiging van de verkochte goederen worden gedragen door de klant vanaf het ogenblik dat de goederen ons magazijn verlaten. Dit is ook het geval indien de goederen worden geleverd op een andere plaats aangeduid door de klant.

 

4.2 Het is de klant uitdrukkelijk verboden om de geleverde goederen als betaalmiddel aan te wenden, te verpanden of te bezwaren met enig ander zekerheidsrecht indien de eigendom aan hem nog niet is overgedragen.

Zolang de goederen nog ons eigendom zijn, zal de klant ons onmiddellijk schriftelijk verwittigen van elk beslag dat door een derde op de verkochte goederen zou gelegd zijn. Zolang de goederen niet de eigendom zijn geworden van de klant zal deze de goederen bewaren op een daartoe geschikte plaats en dit conform de vereisten die gangbaar zijn in de sector. Daarenboven zal de klant de goederen laten verzekeren tegen brand, water­ schade, diefstal en enige andere vorm van het tenietgaan of waardevermindering door welke oorzaak ook.

 

ARTIKEL 5: BETALING

5.1 De facturen dienen te worden betaald op onze maatschappelijke zetel. De betaling geschiedt contant bij afhaling of levering van de goederen. Indien een afwijkende betalingstermijn tussen partijen werd overeengekomen, zal deze schriftelijk op onze facturen worden vermeld. In dat geval loopt de betalingstermijn vanaf de factuurdatum.

Alle betalingen moeten zonder aftrek of schuldvergelijking gebeuren op onze kantoren of op de bankrekening zoals vermeld op de facturen.

Bij gebreke van betaling van een factuur op de aangegeven vervaldag, zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlrente verschuldigd zijn van 10%. Daarenboven is eveneens schadevergoeding van 10% op het openstaande factuurbedrag verschuldigd en dit met een minimum van 75,00 EUR

In geval van laattijdige betaling houden wij ons bovendien het recht voor om de uitvoering van alle lopende bestellingen op te schorten en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder dat de klant aanspraak kan maken op enige schadevergoeding.

De betalingen die de klant verricht, zullen in de eerste plaats worden aangerekend op de door de klant verschuldigde kosten en rente en in laatste instantie op de verschuldigde hoofdsom. De aanrekening van betaling zal telkens eerst op de oudste factuur gebeuren.

 

5.2 Indien aan de klant uitdrukkelijk wordt toegestaan om de uitstaande bedragen in verschillende termijnen te betalen, zal de klant het voordeel verliezen van de gespreide betalingen indien hij 1 termijn niet naleeft. In dat geval zal het volledig uitstaande bedrag onmiddellijk opeisbaar worden met inbegrip van de hierboven vermelde conventionele rente en de forfaitaire schadevergoeding.

 

5.3 Elke betwisting omtrent een factuur dient met aangetekend schrijven binnen de 8

Kalenderdagen aan ons te worden bekend gemaakt.

 

ARTIKEL 6: GESCHILLEN

Alle met de klant gesloten overeenkomsten worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. De toepassing van het Weens koopverdrag van 11 april 1980 met betrekking tot de internationale koop van goederen wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Alle geschillen tussen partijen worden onderworpen aan arbitrage van het BAI (Belgische Arbitrage Instelling). Deze is belast met de aanstelling van scheidsrechters die bevoegd zullen zijn om elk geschil tussen partijen definitief te beslechten conform het arbitragereglement van deze instelling. Dit reglement kan kosteloos bekomen worden bij de BAI, Lieven Bauwensstraat 20. 8200 Brugge (tel 050 32 35 95 en fax 050/45.60.74). Deze clausule maakt integraal deel uit van de verkoopsvoorwaarden en vervangt alle hiermee tegenstrijdige bevoegdheidsclausules.